بذر زعفران در مشهد موجب کاهش فشار خون در افراد مسن می شود

هر گل دارای سه مادگی زرد با سه کلاله قرمز متمایل به نارنجی است که بوی معطر قوی می دهد. اینها کلاله هایی هستند که بذر زعفران در مشهد را تامین می کنند.

از آنجایی که بذر زعفران در مشهدگیاهی عقیم است، تداوم آن نیازمند مداخله ای برای حمایت از تکثیر آن است. بنابراین کشت بذر زعفران در مشهدتقریباً کاملاً به انسان وابسته است.

این یک فرهنگ ظریف است که نیاز به یک آزمایش خوب طراحی شده و شرایط خاص دارد. Crocus sativus L. قدردان نور خورشید است و از سرما (کمتر از 15 درجه سانتیگراد) می ترسد.

ترکیب تقریبی به خوبی در مطالعات قبلی خلاصه شده است آب (10%)؛ پروتئین ها و اسیدهای آمینه (12٪)؛ لیپیدها (5%)؛ مواد معدنی (5%)؛ الیاف (5%)؛ قندهای مختلف (63%)؛ و ویتامین ها (B1 (ریبوفلاوین)، B2 (تیامین)).

بذر زعفران

چهار ترکیب اصلی و فعال بیولوژیکی در بذر زعفران در مشهدکروسین و کروستین (کاروتنوئیدهای مشتق شده از زآگزانتین) هستند که به بذر زعفران در مشهدرنگ زرد می‌دهد.

picrocrocin (آپوکاروتنوئید)، که به بذر زعفران در مشهدطعم آن را می دهد. و سافرانال (ترپن با تابع آلدهید) که بوی خاص بذر زعفران در مشهدرا فراهم می کند.خواص فیزیکوشیمیایی ترکیبات اکثریت و اقلیت بذر زعفران در مشهدرا می دانید؟
بنابراین، بذر زعفران در مشهدسرشار از کاروتنوئیدها است که آنتی اکسیدان های قدرتمندی هستند که به ویژه قادر به خنثی کردن آنیون های سوپراکسید (O2 • – ) هستند.

همچنین حاوی ترکیبات فنلی است که قادر به واکنش با رادیکال‌های هیدروکسیل (OH ) و کاهش آنها [ 23 ] و همچنین فلاونوئیدها است که می‌توانند رادیکال‌های سوپراکسید، پراکسیل (ROO )، آلکوکسیل (RO • ) و هیدروکسیل را با اهدای اتم هیدروژن غیرفعال کنند.

علاوه بر این، فلاونوئیدها به دلیل توانایی خود در کلات کردن یون های فلزی مانند آهن و مس، تولید رادیکال های آزاد را نیز مهار می کنند.

این ویژگی‌های آنتی‌اکسیدانی مولکول‌های موجود در بذر زعفران در مشهدیا عصاره‌های بذر زعفران در مشهدبا استفاده از آزمایش‌های مختلف فلورومتری و رنگ‌سنجی کلاسیک، مانند آزمون ظرفیت جذب رادیکال اکسیژن (ORAC)، آزمون قدرت آنتی‌اکسیدانی کاهش‌دهنده آهن (FRAP) و آزمون 2،2 نشان داده شده است.

اثر هم افزایی تمام اجزای فعال زیستی موجود در بذر زعفران در مشهدنیز فعالیت آنتی اکسیدانی قابل توجهی شبیه به سبزیجات غنی از کاروتنوئید از خود نشان می دهد.